REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
REGULAMIN USŁUGI "Yapa Go"
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile usługi odpłatnej "Yapa Go", oraz jej zamawiania za pośrednictwem sklepu internetowego Yapa.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin usługi "Yapa Go".
  7. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną (w tym zasady Rejestracji), za pośrednictwem sklepu internetowego Yapa.pl, dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, określający ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
  8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz do zamówienia usługi odpłatnej "Yapa Go", na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie Yapa.pl.
  10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  12. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie odpłatnej Usługi "Yapa Go".
  13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Usługa "Yapa Go" (dalej również jako "Usługa") - oznacza odpłatną usługę oferowaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, polegającą na możliwości korzystania z określonej w Regulaminie metody dostawy bez każdorazowego ponoszenia jej kosztów, a dodatkowo na uzyskaniu możliwości darmowego przesłania do Sprzedawcy za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Towarów, co do których Użytkownik odstąpił od Umowy sprzedaży. Szczegółowy zakres Usługi i zasady jej świadczenia zawarte są w §2 Regulaminu.
  15. Usługodawca (Sprzedawca) - oznacza "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lutycka 45, NIP: 7642100379, REGON: 570358272, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106513, o kapitale zakładowym w wysokości 11.605.000 złotych; e-mail: bok@yapa.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  Numer BDO - 000042377.
  16. Użytkownik (Klient) - oznacza podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa.
§ 2 Usługa "Yapa Go" - zamówienia i sposób realizacji
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Klienta, usługę odpłatną: "Yapa Go".
  2. Zarejestrowany Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym na Usługę "Yapa Go" za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Usługa odpłatna "Yapa Go" polega łącznie na:
  a) umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z darmowej dostawy Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: .
  a. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod warunkiem, że łączna kwota, na jaką każdorazowo opiewać będzie zawarta Umowa sprzedaży (wartość "Koszyka"), wyniesie co najmniej 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100) lub dodatkowo;
  b. firmy kurierskiej pod warunkiem, że łączna kwota, na jaką każdorazowo opiewać będzie zawarta Umowa sprzedaży (wartość "Koszyka"), wyniesie co najmniej 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).
  b) umożliwieniu Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta darmowego przesłania do Sprzedawcy za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Towarów, co do których Użytkownik odstąpił od Umowy sprzedaży - dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy łączna kwota, na jaką opiewała Umowa sprzedaży (wartość "Koszyka"), wynosiła co najmniej 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100) oraz ma zastosowanie wyłącznie do Towarów, których wymiary i gabaryty umożliwiają dokonanie wysyłki za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja ta każdorazowo podana jest w karcie danego Towaru, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  Powyższe uprawnienie ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, w których ustawowe prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Sklepu Internetowego, Klientowi przysługuje.
  4. W celu skorzystania z darmowej dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w §2 ust. 3 lit. a i przy spełnieniu wskazanych tam warunków, Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto Klienta, dodać Towar lub Towary do zamówienia (zgodnie z procedurą składania zamówień opisaną w Regulaminie Sklepu Internetowego) oraz wybrać opcję dostawy:
  a) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat) - gdy łączna kwota, na jaką ma opiewać Umowa sprzedaży (wartość "Koszyka"), wynosi co najmniej 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100);
  b) według wyboru Klienta: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat) albo firmę kurierską - gdy łączna kwota, na jaką ma opiewać Umowa sprzedaży (wartość "Koszyka"), wynosi co najmniej 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).
  5. W celu skorzystania z przesłania do Sprzedawcy za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Towarów, co do których Użytkownik odstąpił od Umowy sprzedaży, o czym mowa w §2 ust. 3 lit. b i przy spełnieniu wskazanych tam warunków, Użytkownik powinien postępować zgodnie z informacjami, zamieszczonymi na stronie internetowej: https://inpost.pl/szybkie-zwroty.
  6. Umowa o świadczenie usługi odpłatnej "Yapa Go" zawierana jest na czas określony 1 (słownie: jednego) roku.
  7. Użytkownik składający zamówienie na Usługę odpłatną "Yapa Go" za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wybiera przycisk "DO KOSZYKA", zamieszczony w karcie Usługi. Klient po wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności za Usługę, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie brutto za Usługę "Yapa Go", czasie trwania umowy o świadczenie Usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji Usługi, o zakresie Usługi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową.
  8. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  9. Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy zawarcia Umowy na świadczenie Usługi odpłatnej "Yapa Go".
  10. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.
  11. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z §2 ust. 8, aktywacja Usługi dokonana zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z §2 ust. 8, aktywacja Usługi dokonania zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia złożenia zamówienia, wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy oraz po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Czas ważności Usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja Usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia Usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
  12. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektroniczny na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.
§ 3 Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy Usłudze "Yapa Go" stanowią ceny brutto.
  2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Usługi zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:
  a) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia usługi "Yapa Go" w terminie 7 Dni roboczych.
  5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy świadczenia usługi "Yapa Go". W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 4 Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku Umową, której przedmiotem jest świadczenie Usługi "Yapa Go". Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy bok@yapa.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
  2. Zasady korzystania przez Użytkownika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Użytkownikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 5 Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
  3. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
  5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o którym mowa w §5 ust. 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
  8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  9. Zasady korzystania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 6 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - "PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lutycka 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106513, o kapitale zakładowym 11.605.000 zł, NIP: 7642100379, REGON: 570358272, zwana dalej Profil Sp. z o.o.
  2. Pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: bok@yapa.pl.
  3. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Usługodawcę w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi odpłatnej "Yapa Go" Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym na usługę odpłatną "Yapa Go", Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
  7. Przekazanie danych osobowych do Profil Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu zamówienia danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
  8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  9. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Profil Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego w związku z usługą "Yapa Go". Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Profil Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Profil Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Profil Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Profil Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
  10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Profil Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  11. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym i skorzystania z opcji dostawy w ramach usługi odpłatnej "Yapa Go", dane osobowe mogą być przekazane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  a) firmie kurierskiej;
  b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (paczkomaty).
  12. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  13. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  14. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§ 7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
  3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem zdania pierwszego. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
  6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2021 r.